LAHS Varsity Girls Basketball Eldorado @ LAHS 01/13/2017