LAHS Girls Varsity Basketball Valencia @ LAHS 12/03/2016