LAHS Varsity Boys Basketball Capital @ LAHS 02/17/2017 **SENIOR NIGHT**