LAHS JV Girls Basketball Espanola @ LAHS 02/15/2017