LAHS JV Boys Basketball Eldorado @ LAHS 12/16/2016