**CHEER** LAHS Varsity Girls Basketball Capital @ LAHS 01/07/2020