LAHS C-Team Girls Basketball Capital @ LAHS 02/01/2017