**CHEER** LAHS Varsity Girls Basketball Santa Fe @ LAHS 12/04/2018